ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI:

 1. Uregulowanie kwestii dostawy i rozliczeń mediów oraz opracowanie regulaminu rozliczeń przyjętego uchwałą właścicieli lokali.
 2. Opracowanie planu remontów części wspólnej budynku, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowych Wspólnoty. Wszelkie plany remontowe będą ustalane na podstawie kosztorysów inwestorskich, których  opracowanie zlecamy Inspektorom Nadzoru, jak również na podstawie informacji uzyskiwanych od fachowców z różnych branż. Remonty będą realizowane zgodnie z planem gospodarczym przyjętym uchwałą właścicieli lokali.
 3. Przejrzyste rozliczanie właścicieli lokali z wpłaconych zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości oraz mediów. Dysponujemy własnym systemem komputerowym do prowadzenia rozliczeń opłat mieszkaniowych i mediów. O wszelkich zmianach w wysokości opłat właściciele lokali będą informowani niezwłocznie za pomocą aneksów dostarczanych przez naszych pracowników.
 4. Organizowanie i obsługę zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej również w późnych godzinach popołudniowych.
 5. Zbieranie podpisów pod uchwałami podejmowanymi w trybie indywidualnego zbierania głosów. Zapewniamy możliwość głosowanie uchwał poprzez Internet poprzez e-kartotekę.
 6. Przygotowywanie projektów uchwał jako załączników ich do zawiadomień o zebraniu.
 7. Prowadzenie dla Wspólnoty osobnej księgi uchwał i protokołów z zebrań.
 8. Prowadzenie dla Wspólnoty odrębnej książki obiektu budowlanego oraz pozostałej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 9. Prowadzenie i archiwizowanie wszelkiej dokumentacji technicznej, prawnej
  i finansowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej.
 10. Prowadzenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej księgowości opartej o plan kont zgodny z zasadami ustawy o rachunkowości, przyjęty uchwałą właścicieli lokali, a także sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla  Wspólnoty.
 11.  Odczytywanie wodomierzy indywidualnych i rozliczanie mediów: wody i kanalizacji, śmieci, centralnego ogrzewania. W przypadku konieczności - dokonywanie odczytów kontrolnych i wykonywanie rozliczeń międzyokresowych. 
 12. Bieżącą kontrolę wpłat oraz wypłat pieniężnych poprzez rachunki bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej.
 13. Dokonywanie operacji finansowych poprzez rachunki bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej na zasadach określonych w umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną.
 14. Negocjowanie i zawieranie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów dotyczących okresowych kontroli technicznych budynku oraz zainstalowanych w nim urządzeń,  ubezpieczenia budynku oraz dostaw
  dla poszczególnych Wspólnot wody, energii elektrycznej i gazu i innych.
 15. Organizowanie konkursów ofert oraz przetargów w celu wyłonienia najkorzystniejszych dla Wspólnoty Mieszkaniowej ofert dotyczących wykonywania robót remontowych i modernizacyjnych oraz innych usług związanych z utrzymaniem nieruchomości.
 16. Egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi na wszelkie roboty remontowe i modernizacje przeprowadzane w części wspólnej nieruchomości oraz na urządzenia instalowane w części wspólnej nieruchomości.
 17. Zapewnienie Wspólnocie Mieszkaniowej obsługi prawnej w szczególności
  w zakresie pisemnych opinii, opracowywania projektów aktów normatywnych, regulaminów, statutów, a także projektów uchwał i ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa jak i egzekwowania należności.
 18. Obecność Zarządcy na nieruchomości ilekroć jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków zawartych w umowie o zarządzanie.
  Firma „LIBRUS” nieruchomości dla Państwa budynku wyznaczy osobę, która będzie opiekunem Państwa budynku. Każdy ze współwłaścicieli będzie poinformowany o jego danych wraz z numerem telefonu komórkowego celem kontaktu w wszelkich sprawach czy zgłoszeniach.    
 19. Zlecanie nadzoru nad wykonywanymi robotami (Inspektorzy Nadzoru Budowlanego), jak również w zależności od potrzeby zlecanie opracowania kosztorysów inwestorskich lub powykonawczych.
 20. Zlecanie w imieniu Wspólnoty obsługi technicznej obejmującej okresowe przeglądy techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz bieżącą konserwację.

e-kartoteka

Nasze Atuty:

Firmę LIbrus - Nieruchomości prowadzą licencjonowani Zarządcy nieruchomości Pani Elżbieta Jaskóła, Magdalena Skupień-Imiołczyk posiadające obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W firmie pracują osoby o wysokich kwalifikacjach posiadających również państwową licencję Zarządcy.

Dodatkowo jako osoby podnoszące stale kwalifikacje zawodowe, posiadamy licencję Zarządcy Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Posiadamy własny dział księgowości oraz dysponujemy nowoczesnym systemem komputerowym do prowadzenia księgowości oraz rozliczeń mediów.

Współpracujemy z:

 1. Kancelarią prawniczą w zakresie obsługi prawnej.
 2. Inspektorami Nadzoru Budowlanego w zakresie:
  • dokonywania okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  • tworzenia kosztorysów robót remontowych i modernizacyjnych,
  • nadzoru nad przeprowadzanymi robotami remontowymi i modernizacyjnymi,
  • wydawania opinii dotyczących stanu technicznego nieruchomości oraz instalacji w części wspólnej.
 3. Specjalistami w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów technicznych:
  • instalacji kominowo-wentylacyjnej.
  • instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • instalacji centralnego ogrzewania,
  • instalacji gazowej,
  • instalacji elektrycznej,
 4. Specjalistami w dziedzinie prawa  Zamówień Publicznych.
 5. Firmą alpinistyczną – w zakresie odśnieżania dachów i napraw elewacji.

Mając nadzieję na owocną przyszłą współpracę pozostajemy z wyrazami szacunku.

Magdalena Skupień-Imiołczyk

Elżbieta Jaskóła

Kontakt

Librus – Nieruchomości s.c.


Adres: Grażyńskiego 59A/1,
40-126 Katowice
śląskie
Telefon: 32-353-57-53, 605-420-660,
605-410-650, 605-740-720
Email: biuro@nieruchomosci-librus.pl

Mapa Dojazdu

Telefony Alarmowe

Dyżur Awaryjny
 

wodno-kanalizacyjny: 501-316-524,
elektryczny: 501-817-860

Copyright © 2023, Librus – Nieruchomości s.c.